ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMI RIJEČ BROJ 8

RASPRAVE I ČLANCI (I)


Dušanka POPOVIĆ
Vokalski sistem govora durmitorskog kraja selo Podgora

Mile­na BURIĆ
Stilska obilježenost indikativnog prezenta u epskom dijalogu

Nataša JOVOVIĆ
Semantička kategorija vokativnosti u Lalićevim romanima Svadba i Ratna sreća

Zrinka ĆORALIĆ, Mersina ŠEHIĆ
Posuđenice u jezičkoj strukturi romana Kad je bio juli Nure Bazdulj Hubijar

Marijana CEROVIĆ
Anafora u pričama za djecu i pričama za odrasle

Milena MRDAK MIĆOVIĆ
Pragmatičko-semantička analiza iskazivanja učtivostiu engleskom i crnogorskom jeziku uz pomoć sistema modalnih glagola

Dragana DEDOVIĆ
Konceptualne metafore u popularnom poslovnom diskursu –  engleski i crnogorski jezik

Mihaela LALIĆ
Imenička tvorba u njemačkom i srpskom jeziku na primjeru ekspresivnih imenica sa značenjem lica

Roumyana PETROVA
Global English: a Linguocultural View

Ana A. JOVANOVIĆ
Hipoteza o retradukciji pod lupom istraživača

 


RASPRAVE I ČLANCI (II)

Spomenka DELIBAŠIĆ
Bretonova nadrealistička avantura

Olga VOJIČIĆ KOMATINA
Avangardni kodovi u Zogovićevoj zbirci Plameni golubovi

Jelena KNEŽEVIĆ 
Položaj i društvena uloga umjetnika i umjetnosti u njemačkoj baladi XX vijeka


PRIKAZI

Igor LAKIĆ
Diskurs moći i moć diskursa, prikaz knjige Marine Katnić Bakaršić Između diskursa moći i moći diskursa

Милица СПРЕМИЋ
Роман о Ени, приказ књиге  Славицe Перовић Life Lift